Francoščina

Učenci spoznavajo francoščino kot drugi tuji jezik. V življenjskem okolju ga srečujejo kot jezik neposrednega sporazumevanja in prek občil, v filmih in dostopnejših književnih delih. Kot vsi jeziki ima tudi francoščina formativno vlogo. Usvajanje francoskega besedja in jezikovnih struktur ter njuno uzaveščanje spodbujajo prenos miselnih operacij in razumevanje jezika kot sistema. Spoznavanje nekaterih značilnosti francoske kulture razvija pri učencih humanistični odnos do sveta, poglablja njihova spoznanja o njem in omogoča doživljanje kulturnih vrednot. Ob primerjanju francoske kulture z lastno in spoznavanju njenih posebnosti učenci razvijajo strpen odnos do drugačnosti ter utrjujejo svojo kulturno identiteto.

 Francoščina  Triletni predmet
 DRUŽBOSLOVNO HUMANISTIČNI SKLOP  Francoščina I   7.r, 8.r, 9.r
 Učni načrt  Francoščina II   8.r, 9.r
   Francoščina III   9.r


Francoščina je triletni izbirni predmet, ki se izvaja v obsegu dveh ur tedensko:
 7. razred: 70 ur
 8. razred: 70 ur 
 9. razred : 64 ur. 

Učenec lahko po enem ali dveh letih učenja tujega jezika izstopi. Z učenjem tujega jezika lahko začne tudi v 8. ali 9. razredu. 

Ob učenju francoščine bomo razvijali naše znanje in spretnosti: - razvili bomo občutljivost za glasovno podobo francoskega jezika - prepoznavali in razumeli preprosta govorna sporočila in besedila v nekaterih osnovnih okoliščinah sporazumevanja - oblikovali bomo preprosta govorna sporočila in besedila - uzaveščali in usvajali bomo posamezna jezikovna sredstva francoskega jezika na vseh jezikovnih ravneh (glasovni, besedni, oblikoslovni, skladenjski) - spoznali bomo osnove francoskega pravopisa.

Ob razvijanju spretnosti poslušanja, govora, branja in pisanja se bomo lotili najrazličnejših tem, pri čemer bomo upoštevali zanimanje učencev, aktualnost dogodkov in razpoložljivost učnega gradiva. Poleg pridobljenega znanja in spretnosti pa bomo obogatili tudi svojo osebnost: - razvili in bogatili svoje pozitivne izkušnje, svoje intelektualne sposobnosti - pridobivali bomo čustvene, moralne in etične vrednote - razvijali zanimanje za francoski jezik in pridobivali dolgoročno motivacijo ter pripravljenost za učenje tega jezika v šoli in izven nje - poglabljali bomo zavest o jeziku kot sredstvu sporazumevanja in jezikovnem sistemu, kar bo posredno vplivalo na uzaveščeno obvladovanje materinščine in drugih jezikov - soočali se bomo z jezikovno in kulturno raznolikim življenjskim okoljem in razvijali pozitiven in strpen odnos do različnosti 

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE: Učenčevo jezikovno ravnanje bomo opazovali med različnimi učnimi dejavnostmi, v pisnih izdelkih, domačih nalogah. Ocenjevanje bo ustno in pisno. Učenci bodo vnaprej seznanjeni s kriteriji, načeli in cilji ocenjevanja. Njihovo mnenje bo pri ocenjevanju upoštevano, poleg konkretnega znanja in sposobnosti se bo upoštevalo tudi učenčevo sodelovanje pri uri, vložen trud in delovne navade.  Pri delu se bomo naslonili na učbenik POURQUOI PAS 1 (7. IN 8. razred), POURQUOI PAS 2 (9. razred), avdio in video material, časopisne članke, internet idr… 

Pouk francoščine bo vodila Alenka Stopar, profesorica francoščine in zgodovine.