Španščina

V izobraževanju posameznika ima ta predmet predvsem splošnoizobraževalno in vzgojno vlogo. S poukom španskega jezika se učenci usposabljajo za ustrezno in učinkovito govorno in pisno sporazumevanje v najrazličnejših okoliščinah, za izražanje spoznanj o sebi in svetu, za širjenje njihovih sporazumevalnih zmožnosti prek meja materinščine in za spoznavanje tuje kulture in načina življenja. S tem spoznavanjem vzgajamo učence v humanističnem duhu, saj si učenci s primerjanjem tuje kulture z lastno razvijajo strpen odnos do drugosti in drugačnosti, kar prispeva tudi k njihovemu osebnostnemu razvoju, obenem pa jim krepi lastno kulturno identiteto.

 Španščina  Triletni predmet
 DRUŽBOSLOVNO HUMANISTIČNI SKLOP  Španščina I   7.r, 8.r, 9.r
 Učni načrt  Španščina II   8.r, 9.r
   Španščina III   9.r

 

Španščina je triletni izbirni predmet v obsegu dveh ur tedensko (7. in 8. razredu obsega 70 ur letno, v 9. pa 64).

Učenec lahko z učenjem tujega jezika začne v 7., 8. ali 9. razredu. Prav tako lahko po enem ali dveh letih učenja tujega jezika izstopi.

S slušnim, bralnim in pisnim razumevanjem ter pogovorom se bomo lotili najrazličnejših tem, s čimer bomo prek vsakdanjih situacij spoznavali tako besedišče kot pravopis.

Učenci bodo ocenjeni ustno in pisno.