Obdelava gradiv - kovine

Izbirni predmeti Obdelava gradiv omogočajo učencem poglobitev in sintezo nekaterih temeljnih znanj s področja tehnike in tehnologije, naravoslovja, okoljske vzgoje in drugih. Ponuja jim nova spoznanja o tehnoloških in drugih lastnostih posameznih gradiv in praktična znanja pri uporabi orodij za njihovo obdelavo.

 Obdelava gradiv  Enoletni predmet
 NARAVOSLOVNO TEHNIČNI SKLOP  Les
 Učni načrt Umetne snovi
  Kovine 8.r

Predmet obsega 35 ur letno, eno uro na teden in je enoletni izbirni predmet. Učenci najprej spoznajo kovine, kot gradivo za izdelke, kasneje izdelujejo svoje izdelke. Osnovno gradivo za izdelavo predmetov so različne vrste kovin, ki jih kombiniramo z drugimi: les, papirna gradiva, umetne mase ipd.. Orodje in obdelovalni postopki so praviloma ročni, od strojev se uporablja le vibracijska žaga, električni vrtalni stroj in tračni ali kolutni brusilnik.

Cilji 
Učenci načrtujejo predmete iz kovinskih in drugih gradiv, pri izdelavi načrtovanega predmeta uporabijo obdelovalne postopke, ugotavljajo lastnosti gradiv in jih primerjajo. Merijo z ustreznimi merilnimi pripomočki. Spoznavajo sestavo in delovanje orodij in strojev za obdelavo kovin. Se navajajo na smotrno organizacijo in planiranje proizvodnje. Spoznavajo nevarnosti pri delu, izbirajo varnostna sredstva in upoštevajo ukrepe za varno delo. Odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti, se navajajo na delo v skupini in vrednotijo svoje delo in predmete dela. Spoznajo poklice v industriji in obrti. Spoznavajo problematiko vpliva tehnike na okolje ter njegovega varovanja.


Ocenjevanje 
Učitelj ocenjuje uspešnost obvladovanja postopkov, funkcionalnost in kakovost izdelave izdelka ter preverja doseganje standardov znanja. Učenci pridobijo vsaj tri ocene v šolskem letu (poznavanje kovin in vsaj dva izdelka). Pri tem predmetu smo do sedaj že izdelovali: izvijače, ure, bimetalna stikala, dekoracije in izdelke po izbiri učencev. 

Učitelj Gregor Guna