Organizmi v naravi in umetnem okoju

Učenci spoznajo življenjske potrebe živih bitij in tako bolje povežejo abiotske in biotske dejavnike. Spoznajo, da je vsako rušenje ravnotežja v naravi - vnos različnih snovi, tujih organizmov, pomanjkanje vode, spremembe temperaturnega režima itd., lahko usodno za preživetje organizmov. Ta spoznanja pridobivajo z aktivnim delom, torej z izkušnjo.

 Organizmi v naravi in umetnem okoju  Enoletni predmet
 NARAVOSLOVNO TEHNIČNI SKLOP  7r, 8r, 9.r
Učni načrt  
   


Cilji predmeta

V okviru predmetnega področja biologija pri učencih želimo:

  •  poglobiti, razširiti in nadgraditi že osvojeno znanje pri osnovnem predmetu,
  •  trdneje povezati teoretična znanja z vsakdanjim življenjem,
  •  da spozna terenske in eksperimentalne metode dela,
  •  da se ozavesti spoznanje o nujnosti varovanja narave,
  •  da hkrati spoznavajo povezati znanje z ostalimi strokami in poklici.


Pri predmetu raziskovanje živih bitij v domači okolici pri učencih želimo :

  •  da poglobljeno spoznajo odnose med živimi bitji,
  •  da se seznanijo s pomenom onesnaževanja zraka, vode in prsti,
  •  da z metodami neposrednega opazovanja pridejo do poznavanja teoretičnih vsebin predmeta,
  •  da znajo praktično uporabiti teoretično poznavanje problema,
  •  da na osnovi pridobljenega znanja oblikujejo pozitiven odnos do narave in se zavedo pomena po ustreznem ekološkem ravnanju.


Obseg predmeta

Predmet obsega 35 oz. 32 ( za deveti razred) učnih ur. Je enoletni izbirni predmet.

V okviru tega časa se učenci spoznajo z naravnimi in umetnimi ekosistemi. Spoznajo načine, s
katerimi lahko pripravimo umetno okolje, ki ga približamo naravnemu in v njem opazujemo živali in
rastline ter jih gojimo. Učenci pri pouku pridobijo tudi osnove za raziskovalno delo z živimi bitji.

Učitelji se bomo trudili, da bomo z učenci preživeli čim več časa ob njihovem aktivnem samostojnem
delu. Učne ure bodo oblikovane tako, da bomo skupaj raziskovali okolico šole in poleg ostalih ciljev
preživeli tudi nekaj časa na svežem zraku.

Preverjanje in ocenjevanje

Učenec bo preko celega šolskega leta tudi preverjeni in ocenjeni. Učno snov bomo preverjali sproti
– vsako učno uro. V šolskem letu se bomo trikrat ocenjevali: krajši e – test poznavanja priprave
in vzdrževanja gojilnic za rastline in živali (terarij, akvarij…), aktivnim terenskim delom (vodenje
dnevnika) in predstavitvami živali, ki jih bomo gojili in spoznavali celo šolsko leto.

Zapisala: Katja DRAGAR