Rastline in človek

Pri izbirnem predmetu učenci poglobijo in razširijo spoznanje o soodvisnost živali od rastlin. S tem spoznavajo tudi pomen rastlin v človekovem življenju in izoblikujejo pozitiven odnos do njih.

Učencem so vedno bolj zanimive živali, ki kažejo podobne reakcije kot človek. Rastline ne kažejo takih reakcij ( se ne gibljejo, oglašajo itd.), zato so za učence tudi manj zanimive. Izbirni predmet ima namen poudariti in spoznati, kako pomembna je ta življenjska oblika in kako pomembno je prav varovanje rastlin in njihovih življenjskih okolij. Hkrati naj bi učenci spoznali, da spremljajo rastline človeka že od njegovega nastanka - da so mu bile od vedno posreden ali neposreden vir hrane, zdravja, zašcite itd.

 Rastline in človek  Enoletni predmet
 NARAVOSLOVNO TEHNIČNI SKLOP  7r, 8r, 9.r
Učni načrt  
   


Cilji predmeta

V okviru predmetnega področja biologija pri učencih želimo:

  •  poglobiti, razširiti in nadgraditi že osvojeno znanje pri osnovnem predmetu,
  •  trdneje povezati teoretična znanja z vsakdanjim življenjem,
  •  da spozna terenske in eksperimentalne metode dela,
  •  da se ozavesti spoznanje o nujnosti varovanja narave,
  •  da hkrati spoznavajo povezati znanje z ostalimi strokami in poklici.


Pri predmetu raziskovanje živih bitij v domači okolici pri učencih želimo :

  •  da poglobljeno spoznajo odnose med živimi bitji,
  •  da se seznanijo s pomenom onesnaževanja zraka, vode in prsti,
  •  da z metodami neposrednega opazovanja pridejo do poznavanja teoretičnih vsebin predmeta,
  •  da znajo praktično uporabiti teoretično poznavanje problema,
  •  da na osnovi pridobljenega znanja oblikujejo pozitiven odnos do narave in se zavedo pomena po ustreznem ekološkem ravnanju.


Obseg predmeta

Predmet obsega 35 oz. 32 ( za deveti razred) učnih ur. Je enourni predmet.

Učenci se pri predmetu spoznajo z različnimi vrstami in oblikami parkov in gojenjem rastlin v njih.
Spoznajo poklice vezane na vzdrževanje parkov, vzgojo in uporabo različnih skupin rastlin (kakav,
čaji, dišavnice, zdravilne rastline, žita, …) - agronom, gozdar, vrtnar, cvetličar, farmacevt, … Z
raziskovalnim pristopom učenci ugotovijo, katera vrsta kruha je zanje najustreznejša. Naučijo se
izdelave ličnih izdelkov – spominkov, uporabnih daril. Vzgajali bomo začimbnice. In še marsikaj
drugega.

Učitelji se bomo trudili, da bomo z učenci preživeli čim več časa ob njihovem aktivnem samostojnem
delu. Učne ure bodo oblikovane tako, da bomo skupaj raziskovali okolico šole in poleg ostalih ciljev
preživeli tudi nekaj časa na svežem zraku.

Preverjanje in ocenjevanje

Učenec bo preko celega šolskega leta tudi preverjeni in ocenjeni. Učno snov bomo preverjali sproti
– vsako učno uro. V šolskem letu se bomo trikrat ocenjevali: oblikovanje krajšega poročila, aktivnim
terenskim delom (vodenje dnevnika) in pripravo darila.
Učenec bo preko celega šolskega leta tudi preverjeni in ocenjeni. Ocenjevali bomo oblikovanje
poročila (po navodilih učitelja), aktivnim terenskim delom in pisnega preverjanja znanja o oblikovanju
in vzdrževanju terarijev.

Zapisala: Katja DRAGAR