Poskusi v kemiji

Izbirni predmet poskusi v kemiji omogoča učencem, da utrdijo, dopolnijo in poglobijo znanja, spretnosti in veščine, ki so jih pridobili pri pouku kemije. Učenci spoznavajo metode varnega eksperimentalnega dela v kemiji, razvijajo eksperimentalne spretnosti in eksperimentalni pristop, ki vključuje: postavljanje hipotez, opazovanje in opisovanje pojavov, preizkušanje, zbiranje in beleženje opažanj in rezultatov, sposobnost osmišljanja, predstavitve opažanj in rezultatov, prepoznavanje soodvisnosti in povezovanje teorije z življenjskim okoljem.

 Kemija Enoletni predmet, vezan na razred
 NARAVOSLOVNO TEHNIČNI SKLOP Poskusi v kemiji 8r, 9.r
 Učni načrt Kemija v okolju
  Kemija v življenju


Učenci bodo:
Spoznali metode varnega eksperimentalnega dela v kemiji. Razvijali eksperimentalne spretnosti. Razvijali sposobnosti opazovanja in opisovanja pojavov ter postavljanja hipotez. Zbirali podatke, beležili opažanja in rezultate. Spoznavali povezanost kemije z življenjem. 

Preverjala in ocenjevala se bodo naslednja področja: 
- eksperimentalne spretnosti in veščine
- izdelki učencev (plakati, seminarske naloge) 
- procesiranje podatkov (rezultati eksperimentalnega dela in njihova obdelava)

Če radi eksperimentirate, opazujete poskuse in si pri tem zastavljate vprašanja, ste natančni in redobljubni ter imate radi znanost in naravo, potem je ta predmet za vas!