Kemija v okolju

Kemija v okolju se v programu osnovne šole pojavlja kot predmet, ki utrjuje in poglablja znanja, veščine in spretnosti, usvojene pri rednem pouku kemije v 8. in 9. razredu in naravoslovja v 7. razredu osnovne šole.

Temeljni cilj izbirnega predmeta je razvijanje akcijske kompetence – sposobnost in pripravljenost zavzetega, odgovornega in utemeljenega ravnanja v domačem okolju, kjer so za razumevanje obravnavanih problemov temeljnega pomena ustrezna kemijska znanja ter razvite spretnosti in veščine. Izbirni predmet kemija v okolju utrjuje in dopolnjuje znanja, ki so jih učenci pridobili pri pouku kemije

 Kemija  Enoletni predmet
 NARAVOSLOVNO TEHNIČNI SKLOP Poskusi v kemiji
 Učni načrt Kemija v okolju 8.r, 9.r
  Kemija v življenju