Verstva in etika

Verstva in verske tradicije v zgodovini in danes vplivajo na način soočanja ljudi z eksistencialnimi, nazorskimi in etičnimi vprašanji; kako si jih postavljajo in kako si nanje odgovarjajo. Vpeta so v zgodovino kultur in civilizacij, ki so jih sokonstituirale. Njihovo poznavanje je pomembno za posameznikov osebnostni razvoj tako v njegovi intelektualni kot vrednostni razsežnosti.

 Verstva in etika Triletni predmet, lahko tudi krajši
 DRUŽBOSLOVNO HUMANISTIČNI SKLOP Verstva in etika  7.r, 8.r, 9.r
 Učni načrt  
   


Predmet je trileten, lahko pa je tudi krajši. Učni načrt omogoča učencem smiselno izbirati predmet tudi le za eno ali dve leti, čeprav je njegov namen celoviteje uresničen v triletnem obsegu. 

Verstva in etika I – 7. razred 
Obravnava se svet v njegovi raznolikosti, v kateri živimo. Vodilni motiv je navajanje in usposabljanje za dojemanje raznolikosti verstev kot sestavine raznolikosti sveta, za soočanje z različnostjo vzorov in vzornikov, iskanje lastne identitete ob spoznavanju različnosti drugih. 

Verstva in etika II – 8. razred Obravnava se skupnost. Sprašujejo se po skupnostih, v katerih živimo, po pogojih in posledicah skupnega življenja. Pri obravnavi verstev so zato v ospredju verske skupnosti, njihov odnos do drugih skupnosti, vrednote in etika medčloveških odnosov različnih verstev. 

Verstva in etika III – 9. razred V ospredju je oseba, njena odgovorna dejavnost v svetu in skupnosti, kritično presojanje vrednot in življenjskih okoliščin ter pripravljenost za dialog, komuniciranje in sporazumevanje.