Retorika

Retorika je disciplina, ki v različnih oblikah in v različnem obsegu spremlja tako rekoč celotno človeško zgodovino. To seveda ni naključje, saj je namen in cilj retorike prav analiza ter pravilnejše in natančnejše oblikovanje argumentov in prepričevalnih tehnik na vseh področjih človekovega življenja: od vsakodnevnih, na videz trivialnih razgovorov, preko medijev in vzgojno-izobraževalnega sistema, pa tja do diskurza znanosti.

Povedano ali zapisano ima optimalne učinke namreč lahko le v primeru, če je govor ali zapis primerno, torej cilju oz. ciljni publiki ustrezno strukturiran.

 Retorika Enoletni predmet, vezan na razred
 DRUŽBOSLOVNO HUMANISTIČNI SKLOP Retorika  9.r
 Učni načrt  
   


Učenci se učijo javnega nastopanja in izražanja svojih stališč. Retoriko spoznavajo kot veščino uspešnega prepričevanja in utemeljevanja. S spoznavanjem sestavnih delov retorične tehnike razumejo, kako lahko oblikujejo prepričljive govore. Učenci poslušajo, berejo in razčlenujejo besedila drugih in tvorijo lastna govorjena in pisna besedila. Razvijajo svoje sporazumevalne spretnosti v različnih govornih položajih.