Računalništvo

Računalništvo je izbirni predmet, pri katerem se spoznavanje in razumevanje osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z metodami neposrednega dela z računalniki, kar odpira učenkam in učencem možnosti, ki so potrebne pri nadaljnjem izobraževanju in vsakdanjem življenju.

Učenci pri predmetu izvajajo več različnih vaj s področja multimedije. Tako spoznajo delo z različnimi napravami in programi, ki so pri takšnem delu potrebni. Z učenci obdelujemo slike, izdelamo vizitko, obdelamo video, obdelujemo zvok in izdelamo predstavitev.

 Računalništvo  Triletni predmet, lahko tudi  
 krajši
 NARAVOSLOVNO TEHNIČNI SKLOP Urejanje besedil 7.r
 Učni načrt  Multimedija
  Računalniška omrežja 8.r, 9.r


Današnjo družbo informacij, zaznamuje računalnik in z njim povezana informacijska tehnologija. Uporabljamo jo v bankah, trgovinah, šolah, pri načrtovanju, potovanju, doma, skratka povsod kjer imamo opravka s podatki in informacijami. 

Če želimo računalnik uporabiti, moramo imeti znanje, spretnosti in navade, ki nam omogočajo, da računalnik učinkovito in uspešno uporabimo. Ker takšnega znanja ne podedujemo, niti ne pride samo od sebe, ga lahko pridobimo le z učenjem.

Temeljni namen predmeta računalništvo, je prav v pridobivanju in nadgradnji tega znanja.

Zavedati se moramo, da brez tega znanja v informacijski družbi ne moremo več spodobno živeti.

Računalništvo je izbirni predmet, pri katerem se spoznavanje in razumevanje osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z metodami neposrednega dela z računalniki, kar odpira učenkam in učencem možnosti, ki so potrebne pri nadaljnjem izobraževanju in vsakdanjem življenju.

Predmet se izvaja v treh enoletnih predmetih, kateri si zaporedno sledijo. V prvem letu, pri predmetu urejanje besedil učenci in učenke pridobijo osnovna znanja, ki so potrebna za razumevanje in temeljno uporabo računalnika, pri predmetu multimedija in nazadnje računalniška omrežja pa ta znanja spiralno nadgradijo, poglobijo in razširijo.


UBE - Urejanje besedil
Pri predmetu urejanje besedil učenci najprej spoznajo računalniško opremo, ki jo delimo na strojno in programsko. Nato spoznajo delovanje in uporabo računalnika. Na koncu pa izdelajo seminarsko nalogo z določeno vsebino, ki jo predstavijo sošolcem in sošolkam.

Učenci tako pridobijo osnovna znanja, ki so potrebna za uporabo računalnika, ob tem pa se naučijo izdelati seminarsko nalogo, kar pa je nujno potrebno znanje pri kasnejšem šolanju.

V prvem konferenčnem obdobju pridobijo učenci ocene iz teoretičnega in praktičnega dela, v drugem pa iz izdelane seminarske naloge.


MME - Multimedija
Predmet lahko izbirajo učenci in učenke v 7, 8. in 9. razredu, tudi če niso obiskovali predmeta urejanja besedil.  Seveda je zaželjeno in potrebno osnovno znanje iz računalništva.
Učenci pri predmetu izvajajo več različnih vaj s področja multimedije. Tako spoznajo delo z različnimi napravami in programi, ki so pri takšnem delu potrebni. Z učenci obdelujemo slike, izdelamo vizitko, obdelamo video, obdelujemo zvok in izdelamo predstavitev.
V prvem konferenčnem obdobju pridobijo učenci oceno iz praktičnega dela z različnimi programi v drugem pa iz izdelanih predstavitev.


ROM - Računalnišča omrežja
Predmet računalniška omrežja lahko izbirajo učenci in učenke v 9. razredu, tudi če niso obiskovali predmeta urejanja besedil ali multimedije. Potrebno pa se je zavedati,  da je predmet brez računalniških znanj pridobljenih v prvih dveh sklopih, težje obiskovati.

Učenci se pri predmetu seznanijo z omrežnimi povezavami nato na se posvetimo izdelavi spletnih strani. Tako se najprej seznaimo s HTML kodo. Vsak učenec izdela svojo osebno spletni stran in jo postavi na strežnik nato pa izdela še eno stran s poljubno tematiko kjer pridobljena znanja poglobi. Na koncu se srečamo še z PHP kodo in spoznamo razlike in prednosti.

Ocene učenci pridobijo iz pokazanega praktičnega pri izdelavi spletnih strani.