Računalništvo

Računalništvo je izbirni predmet, pri katerem se spoznavanje in razumevanje osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z metodami neposrednega dela z računalniki, kar odpira učenkam in učencem možnosti, ki so potrebne pri nadaljnjem izobraževanju in vsakdanjem življenju.

Učenci pri predmetu izvajajo več različnih vaj s področja multimedije. Tako spoznajo delo z različnimi napravami in programi, ki so pri takšnem delu potrebni. Z učenci obdelujemo slike, izdelamo vizitko, obdelamo video, obdelujemo zvok in izdelamo predstavitev.

 Računalništvo  Triletni predmet, lahko tudi  
 krajši
 NARAVOSLOVNO TEHNIČNI SKLOP Urejanje besedil 7.r
 Učni načrt  Multimedija
  Računalniška omrežja 8.r, 9.r


Današnjo družbo informacij zaznamuje računalnik in z njim povezana informacijska tehnologija. Uporabljamo jo v bankah, trgovinah, šolah, pri načrtovanju, potovanju, doma, skratka povsod kjer imamo opravka s podatki in informacijami.

Če želimo računalnik uporabiti, moramo imeti znanje, spretnosti in navade, ki nam omogočajo, da računalnik učinkovito in uspešno uporabimo. Del tega lahko učenci pridobijo pri računalniških izbirnih predmetih.

Računalništvo je izbirni predmet, pri katerem se spoznavanje in razumevanje osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z metodami neposrednega dela z računalniki, kar odpira učenkam in učencem možnosti, ki so potrebne pri nadaljnjem izobraževanju in vsakdanjem življenju.

Predmet se izvaja v treh enoletnih predmetih, kateri si zaporedno sledijo. V prvem letu, pri predmetu urejanje besedil učenci in učenke pridobijo osnovna znanja, ki so potrebna za razumevanje in temeljno uporabo računalnika, pri predmetu multimedija in nazadnje računalniška omrežja pa ta znanja nadgradijo, poglobijo in razširijo.


UBE - Urejanje besedil
Pri predmetu urejanje besedil učenci najprej spoznajo računalniško opremo, ki jo delimo na strojno in programsko. Nato spoznajo delovanje in uporabo računalnika. Spoznamo 2 urejevalnika besedil in njuno uporabo. Na koncu pa izdelajo seminarsko nalogo z določeno vsebino, ki jo predstavijo sošolcem in sošolkam.

Učenci tako pridobijo osnovna znanja, ki so potrebna za uporabo računalnika, ob tem pa se naučijo izdelati seminarsko nalogo, kar pa je dobrodošlo znanje pri kasnejšem šolanju.

V prvem konferenčnem obdobju pridobijo učenci ocene iz teoretičnega in praktičnega dela, v drugem pa iz izdelane seminarske naloge.


MME - Multimedija
Predmet lahko izbirajo učenci in učenke v 7, 8. in 9. razredu, tudi če niso obiskovali predmeta urejanja besedil.  Seveda je zaželjeno in potrebno osnovno znanje iz računalništva.
Učenci pri predmetu izvajajo več različnih vaj s področja multimedije. Tako spoznajo delo z različnimi napravami in programi, ki so pri takšnem delu potrebni. Z učenci obdelujemo slike, izdelamo vizitko, obdelamo video, obdelujemo zvok in izdelamo predstavitev.
Ocene, ki jih učenci pridobijo, so iz praktičnih izdelkov, preko katerih pokažejo poznavanje določenega programa in njegove uporabe ter poznavanje uporabe digitalne tehnologije.


ROM - Računalnišča omrežja
Predmet računalniška omrežja lahko izbirajo učenci in učenke v 9. razredu, tudi če niso obiskovali predmeta urejanja besedil ali multimedije, je pa zaželjeno, da so obiskovali katerega od njiju.

Učenci se pri predmetu seznanijo z omrežnimi povezavami, nato pa se posvetimo izdelavi spletnih strani. Tako se najprej seznanijo s HTML kodo. Vsak učenec izdela svojo osebno spletno stran s pomočjo Googlovih aplikacij, nato pa izdela še eno stran s poljubno tematiko kjer pridobljena znanja poglobi. 

Ocene učenci pridobijo iz pokazanega praktičnega znanja pri izdelavi spletnih strani.

 

Pri vseh predmetih so v proces in potek dela aktivno vključeni učenci. Do neke mere se lahko upoštevajo tudi njihove želje in predlogi, na podlagi katerih se prilagodi delo. Vsako leto se povezujemo tudi z Delavskim domom Trbovlje, ki pripravi zanimive delavnice, preko katerih vsi bogatimo svoje digitalne veščine in znanje.