Nacionalni preizkusi znanja

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) se načeloma izvaja vsako leto v mesecu maju, za učence ki končujejo prvo, drugo oziroma tretje vzgojno-izobraževalno obdobje. Z njim se preveri uspešnost doseganja ciljev in standardov znanja, določenih z učnimi načrti. NPZ je tako obvezen za učence 6. in 9. razreda osnovne šole. Izjema so učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in so v tekočem šolskem letu v osnovno šolo v Republiki Sloveniji vključeni prvič.

V 3. razredu poteka preverjanje znanja z nacionalnimi preizkusi iz slovenščine in matematike, v 6. razredu iz slovenščine, matematike in angleščine,  v 9. razredu pa se standarde znanja učencev preverja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister. Izbrani tretji predmet je znan 1. septembra. V šolskem letu 2023/2024 je to likovna umetnost.

NPZ poteka v pisni obliki.  Dostop do rezultatov bo možen preko spletni strani Državnega izpitnega centra http://npz.ric.si. Za dostop se potrebuje šifra, ki jo učenec prejme ob nacionalnem preverjanju znanja v šoli. Rezultati so povratna informacija o doseženem znanju za učence, starše in učitelje, vendar ne vplivajo na šolski uspeh. Učenci poleg spričeval dobijo pisna obvestila o dosežkih NPZ-ja.

Datumi preverjanja znanja v šolskem letu 2023/2024:

  • ponedeljek, 25. marec 2024 slovenščina ( 3. razred),
  • sreda, 27. marec 2024 matematika ( 3. razred),
  • torek, 7. maj 2024 slovenščina ( 6. in 9. razred),
  • četrtek, 9. maj 2024 matematika (6. in 9. razred),
  • ponedeljek, 13. maj 2024 angleščina (6. razred),
  • ponedeljek, 13. maj 2023 tretji predmet - likovna umetnost  (9. razred).

 

Na spletni strani Državnega izpitnega centra je objavljena publikacija »Informacije za učence in starše« v elektronski obliki. 

Naloge s preteklih NPZ-jev različnih predmetov so dostopne na naslednji povezavi.

 

Vsem učencem in učenkam želimo veliko uspeha.